วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

6 ขั้นตอนที่ไล่หนูอย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์อื่นๆ

๑. ขอร้องอย่าช่วยกันซํ้าเติมให้คนไทยเพิ่มกำลังของมิจฉาทิฏฐิด้วยกลยุทธ์การล่อหลอกให้ตอบปัญหา บัตรชิงโชค จับสลาก กดปมลด แจก แจกแถม ชื้อก่อนผ่อนทีหลัง ทั้งหมดนี้คือรากเหง้าแห่งโรคระบาดทางจิต ที่จะก่อความเสื่อมให้สังคมและโลกอย่างถึงที่สุด๒. ขอร้องการโฆษณาที,ล่อลวงเกินจริง ใช้จิตวิทยาชุมชนจิตวิทยาหมู่ โดยอาศัยจุดอ่อนของคนในชุมชน และจุดอ่อนของชนชั้นบรรยากาศของลังคม วงจรไล่หนู ผู้บริหารของไทยน่าจะปราบโฆษณาทุกรูปแบบให้ลดดีกรีการล่อหลอกลงบ้าง๓. จัดวิเคราะห์จิตวิทยาชุมชน เหตุใดคนไทยจึงตื่นข่าวเกินจริงทำไมลังคมจึงขาดเสถียรภาพทางจิตวิญญาณ๔. ช่วยสนับสนุน่ให้มีการเขียนบทละคร ที'พระเอกและนางเอกเป็นคนทำงาน เป็นคนที่ไม่เห็นแก่การกิน กาม เกียรติ เป็นคนไต้ดีมีสุขเพราะเมตตา วิธีไล่หนู  กรุณา มุทิตา อุเบกขาบ้าง ไม่ใช่ใช่โครงสร้างของเศรษฐ ไฟฟ้าไล่หนู ศาสตร์ฤนยมกระแสหลักหลักการพุทธธรรมสูงสุด ที่ไม่มีในศาสนาอื่น คือ หลักทางส่ายกลาง คนไทยรู้จักกันในนามของมรรคมีองค์แปด ทางสายกลางคือความจำเปีนอย่างยิ่งที่ต้องรู้จักปรับใซในโลกของสมมติบัญญต อุปมาดังกินข้าวและบะหมี่สำเร็จรูปมากขนาดไหน ไม่ทำให้การกินกลายเป็นกินอาหารขยะ นํ้าดื่มสะอาดแค่ไหนจึงจะไม่ลดภูมิต้านทานของมนุษย์ อากาศบริสุทธแค่ไหนจึงทำไหไม่เกิดอากาศเป็นพิษ (บริสุทธิ้มากยิ่งเป็นพิษมาก ต้องเข้าใจสมดุลของธรรมชาติ)แฟรน'ไชซ์'ทางความคิด หรือการทำตามกันจนเป็นแฟชั่นนั้นแค่ไหนพอดีเป็นทางสายกลาง ให้เหลือเอกลักษณ์ของพุทธบริษัทที่รู้จักลันโดษบ้าง ไล่หนูในบ้าน สันโดษในการบริหารการจัดการ จัดมหกรรมวิชาการการกีฬา การดนตรี ฯลฯ แค่ไหนพอดีกับความเป็นไทย ไม่ใช่แข่งกันฟุมเหืเอย สุรุ่ยสุร่าย อุณหภูมิของจนเกินพอดีไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง๑. การแข่งข้นและการร่วมมือกัน แค่ไหนที่เรียกว่า กำลังดีที่ไม่ทำให้เสียสมดุลของกายและจิตวิญญาณ ควรเรียกร้องค่านิยมแห่งความพอดีให้เป็นเอกลักษณ์ เป็นปรัชญาของการบริหารจัดการทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ ความพอดีเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติที่เป็นสากล เมื่อไรที่มีสติปัญญา เครื่องไล่หนูราคาถูก มนุษย์จะรู้จักความพอดีไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ความพอดีนี้ต้องการกัลยาณมิตรคอยชี้นำ ชี้ให้เห็นว่า แนวโน้มกำลังจะสุดโต่งไปทางใด๒. จัดภาพลักษณ์ และภาพพจน้1ห้พอดีกับเนื้อ'ใน พอดีกับเนื้องาน และพอดีกับความจริงบ้าง ไม่ใช่ดัดต่อสร้างภาพเพื่อผลทาง

เครื่องไล่หนูในรถยนต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น