วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เสริมสร้างวงจรแผ่นไฟฟ้า เพื่อกำจัดนกไม่ให้มาทำลายสวนหย่อม 3

คุณจะทำอย่างไรเมอไม่ได้รับความยุติธรรม เซ่นในด้านการปฏิบัติต่อ ไม่ได้สิงรควรจะได้ คุณจะทำอย่างไร คุณจะยังรักษาความสัมพันธ์ฉันท์มิตร  กับคนเหล่านั้นอยู่อีก หริอว่าจะพยายามที่จะให้อภัยลิมความโกรธและความ ขมขื่นทั้งหมด หริอว่าคุณจะเพียงแต่พูดกับตัวเองว่า “ฉันอยากเปีนคนที' เปีนมิตร เปีนคนมีเพื่อนฝูงใม่อยากจะเกลียดใครเพราะความไม่ยุติธรรม ไม่อยากจะให้ความขมขื่นและความโกรธทำให้ฉันเจ็บซํ้า เหมือนแผล ที'กลัดหนอง แด'หากฉันให้อภัยและลืม กำจัดนกไฟฟ้า  ปัญหาที่จะเกิดก็คือฉันก็จะยัง ไม่ได้รับความยุติธรรมอยู่ดีหริอว่าคุณจะรู้สิกอย่างนี้ นั้นคิอรู้สีกว่าวิธีเดียวที่จะแกับัญหาก็คิอ เก็บความขมขื่นความโกรธและความไม่ชอบเอาไว้เพีอป๋องกันตัวเองจากความ อยุติธรรม หากคุณคิดอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลย เพราะการแก้แค้นและความ สัมพันธ์ที่ซ่อนเงอนนี้จะทำให้คุณเจ็บปวดมากกว่าการที่คนอื่นปฏิบัติต่อคุณ อย่างไม่ยุติธรรม และข้อสำคัญการกระทำนี้ไม่แกับัญหาอะไรเลยหากคุณหยุดคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมสักครู, ข้าพเจ้าคิดว่าคุณจะ ตระหนักว่าความยุติธรรมที่แท้จริงตั้งอยู่บนกฎของความรัก หากเราสามารถ ปรับตัวเองให้เย้ากับกฎของความรักได้มากเท่าไร เราก็จะม๊ความยุติธรรม ในรวิตของเรามากเท่านั้น และหากเราแน่ใจว่าเราสามารถท่าจิตใจของเรา อุปกรณ์ไล่นก ให้บริสุฑธิ้ปราศจากความขมขึ๋นและความโกรธได้มากเท่าไร เราก็จะรู้จัก ตัวเรามากเท่านั้น และเราก็จะรู้จักเอกลักษณ์ที่ดีของเราได้ดีขึ้นเท่านั้น เช่น  ไล่นกพิราบ เดียวกันกับความจริงที่ว่ายิ่งเราสามารถส่งความรักและการให้อภัยแก่ผู้อึ๋น ได้มากเท่าไร เราจะรู้ลีกว่าเรามีพลังภายในตัวของเรามากขึ้นเท่านั้นคุณคงเห็นแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คิอการเก็บความโกรธ ความเกลียด การปฏิเสธที่จะให้อภัยนั้นเท่ากับเราท่าให้พลังภายในตัวของเราเลียไป นอก จากนี้ยังท่าให้เราสูญเลียคุณสมบัติในการสร้างสรรค์ของเราเอง สูญเลีย ความสุขและสูญเลียใจที่สงบ ยิ่งเป็นการสูญเลียที่มากกว่าความไม่ยุติธรรม ที่เราได้รับมาก สมมุติว่าคุณคิดถีงความไม่ยุติธรรมในแง่การเงินแล้วคุณพูด ว่า “ความอยุติธรรมนี่ราคาลีบดอลล่าร์ แต่ความเกลียดและความโกรธ เครื่องไล่นกราคาถูก  จะทำให้ฉันเจ็บปวดเหมือนแผลที'กลัดหนองซึ่งราคาแพงถึงพันดอลล่าร์หากเรึ๋องนี้เป็นการค้าคุณจะเป็นผู้ขาดทุนใช่ไหม คุณจะพบว่าหาก คุณสามารถท่าตัวให้เหนิอความไม่ยุติธรรมจะได้รับพลังภายในมากกว่า  คลื่นความถี่ไล่นก ผลที่ได้รับจากความไม่ยุติธรรม ลองคิดดูลี หากคุณท่าตัวให้เหนีอความ อยุติธรรม หากคุณสามารถมีก่าลังพอที่จะพูดว่า “ใม่เปีนใร ฉันจะให้อภัย และลืม คุณจะเจริญเติบโตมากกว่า มีอำนาจมากกว่า มีพลังมากกว่าลีง ที่ได้รับจากความอยุติธรรมเลียอีก


                                         
เครื่องไล่นก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น