วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เครื่องไล่หนูและแมลงสาบอัจริยะมาลดหย่อนมูลหนีได้

ช่วงนี้ลูกหนี้หลายคนอาจจะนั่งหมดอาลัยตายอยากไปแล้ว ตั้งแต่หลัง ศาลมคำพิพากษา ขอบอกว่า โอกาสของลูกหนีมีได้ตลอดเวลา แม้แต่เมื่อถูก ตัดสินชะตาชีวิตไปแล้วก็ตาม เพราะอย่างที่กล่าวมาข้างต้นว่า เจ้าหนี้ไม่ใช่จะ ได้พินจากการบังคับคดีได้ง่ายๆ ดังนั้นถ้าลูกหนี้แสดงตัวตนเดินเข้าไปพบเพื่อ ขอเจรจา ไม่มีเจ้าหนี้ที่ไหนไม่อยากคุยด้วยหรอก เพราะถ้าสามารถพิสูจน์ให้ เห็นได้ว่า ยังมีช่องทางพอจะหาเงินจากตรงนันตรงนีมาลดหย่อนมูลหนีได้ คำ ว่า เงินใช้หนี้ จะเปิดประตูของเจ้าหนี้ได้เสมอ แถมจังหวะแบบนี้น่าจะคุย กันได้ง่ายขึนอีกด้วย เนืองจากพ้นช่วงเวลาวิงไล่จับกันมาแล้ว ดีไม่ดีอาจจะ ซื้อเวลาให้ลูกหนี้ต่อได้อีกเป็นปีทีเดียวแต่วิธีการแบบที ว่ามานี้  ไล่หนู  ไม่เหมาะกับลูกหนี้ที,ไม่มีอะไรอยู่ในมือเลย การไปหลอกล่อดึงเรื่องไว้มีแต่จะทำให้เจ้าหนี้บันดาลโทสะฃึนไปอีก ซึ่งไม่เป็น ผลดี ยกเว้นเสิยแต่ว่าทางลูกหนี้คำนวณสถานการณ์ของตนเองแล้วเห็นว่า หากปล่อยให้เจ้าหนี้ขอหมายบังคับคดียึดบ้านยึดช่องยึดบรืษัทไป อาจจะขาย ได้เงินชดใช้หนี้ไม่เพียงพอหรือตรกว่าการที่ตนเองจะขายเสียเอง หรือจะยอม ตัดใจเอาบ้านเอารถที่ตนเองมีอยู่ไปขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องให้รับ ชื้อไว้ในราคาที่ถือเสียว่า ช่วยๆ กันเพื่อจะได้เงินที่มากพอจะปลดหนี้ได้ดังนั้น สิ่งที่ลูกหนี้ยังพอทำได้หลังถูกพิพากษาก็คือ การพยายาม ประวิงเวลาไม่ให้ถูกยึดทรัพย์ไปขายทอดตลาด ซึ่งลูกหนี้มีแต่จะเสียเปรียบลูก เดียวเท่านั้น และไม้ตายชนิดเดียวที่ลูกหนี้จะถือเข้าไปหาเจ้าหนี้ในเวลานี้ ก็ คือ โอกาสในการจ่ายหนี้ นั่นเอง การแสดงให้เห็นชัดเจนถึงรายได้จาก ธุรกิจที่กำลังจะมี หรือรายได้ทีจะมาจากการขายทรัพย์สิน หรือแม้แต่แผน ธุรกิจที่มีที่มาที,ไปชัดเจนไม่เลื่อนลอยมีกำหนดระยะเวลาของกำรี้กำไรว่า เมื่อไร อย่างไร
สมควร ศาลจะกำหนดทรัพย์สินดังกล่าวทีมีราคาเกินห้าหมี'นบาทให้เป็น ทรัพย์สินที่ไม่ต้องอยู่ในความรับผิดแห่งการบังดับคดีก็ได้ ทั้งนี้  วิธีกำจัดหนู โดยคำนึงถึง ความจำเป็นตามฐานะของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
(2) เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพ โดยประมาณ รวมกันราคาไม่เกินหนึ่งแสนบาท แต่ถาลูกหนี้ตามคำพิพากษา มีคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาล ขออนุญาตยึดหน่วงและใช้เครื่องมือหรือ เครื่องใช้อันจำเป็น เพื่อดำเนินการเลี้ยงชีพหรือการประกอบวิชาชีพ อันมี ราคาเกินกว่าจำนวนราคาดังกล่าวแล้ว ให้ศาลมือำนาจที,จะใช้ดุลพินิจ อนุญาตหรือไม่อนุญาตภายในบังดับแห่งเงื่อนไขตามที่ศาลเห็นสมควร
(3)  วัตถุ เครื่องใช้ และ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ทำหน้าที่แทน หรือช่วย อวัยวะของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
(4)    วิธีดักหนู  ทรัพย์สินอย่างใดที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมาย ย่อมไม่อยู่ในความ รับผิดแห่งการบังดับคดี
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา อันมืลักษณะเป็นของส่วนตัวโดย แท้ เช่น หนังสือสำหรับวงคํตระกูลโดยเฉพาะ จดหมายหรือสมุดบัญชีต่างๆ นั้น อาจยึดมาตรวจดูเพื่อประโยชน์แห่งการบังดับคดีได้ถ้าจำเป็น แต่ห้ามมิให้ เอาออกขายทอดตลาดประโยชน์แห่งข้อยกเว้นที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้ขยายไปถึงทรัพย์สิน ตามวรรคหนึ่ง อันเป็นของภริยาหรือของบุตรผู้เยาว์ของลูกหนี้ตามคำพิพาก ษา ซึงทรัพย์สินเช่นว่านี้ตามกฎหมายอาจถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามคำพิพากษา หรือเป็นทรัพย์สินที่อาจบังคับเอาชำระหนี้ตามคำพิพากษา ซึ่งตามข้อกฎหมายที่ยกมาให้ดูนี้ ทำให้ลูกหนี้ที่แม้จะพลาดพลังหาเงิน ใช้หนี้ไม่ทันจนต้องโดนยึดทรัพย์ แต่ก็เรียกได้ว่า ยังพอจะเหลือสิ่งจำเป็นใน ชีวิตประจำวันอยู่ได้อีก แต่ก็ต้อง1ว่ากันเป็นกรณีๆ ไป อย่างเช่นในเรื่องของใช้ ส่วนตัว ถ้าเป็น โต๊ะกินข้าว เตียงนอน กระติกน้ำร้อน นี่ถือว่าเป็นของจำเป็น แต่ในกรณีแหวน สร้อย นาพิกา แม้จะเข้าข่ายของส่วนตัวแต่ไม่ถือว่าเป็นของ จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่นนี้เจ้าหนี้ก็มีสิทธี้ยึดได้

เครื่องไล่หนู

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น